Dotacje unijne na proces wejścia na Newconnect
Strona główna
Dotacje PROW

Kto może ubiegać się o dotację?

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne które prowadzą lub chcą rozpocząć działalność jako mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnienie poniżej 10 osób, obrót nieprzekraczający 2 mln euro).

Działalność nie może być związana z rolnictwem, ale prowadzona jest (lub będzie) na obszarach wiejskich.

Możliwe jest także skorzystanie w pewnych warunkach z takiego wsparcia przez firmy działające lub planujące rozpoczęcie działalności w gminach miejsko-wiejskiej lub miejskich.

Jeżeli firma podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc, jeśli miejscem jej działalności jest gmina miejsko-wiejska z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gmina miejska z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Jeżeli natomiast firma prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, miejscem jej prowadzenia mogą być miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich i miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Na jaką dotację można liczyć?

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych (nakładów inwestycyjnych).

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

> 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne),

> 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne),

> 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne),

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 300 000 zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji (nakładów inwestycyjnych).

Na co można uzyskać dotację?

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających m.in. w zakresie:

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

2) usług dla ludności;

3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;

4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;

5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

7) usług transportowych;

8) usług komunalnych;

9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

10) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

11) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

Dofinansowanie można uzyskać na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów i robót budowlanych, a także środków transportu.

Nie można dofinansować zakupu rzeczy używanych.

Wykluczone są działania medyczne.

Przykładowe inwestycje, które można otrzymać dotacje:

> Budowa i wyposażenie domu weselnego

> Budowa i zakup wyposażenia pensjonatu, restauracji, przedszkola, itp.

> Zakup maszyn budowlanych

> Zakup maszyn do obróbki drewna, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji wyrobów metalowych, recyklingu,

> Modernizacja budynku na potrzeby turystyczne (miejsca krótkotrwałego pobytu).

Lista kodów PKD działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje ponad 350 pozycji.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;

2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;

3) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:

a) w miejscowości należącej do:

− gminy wiejskiej albo

− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:

− gminy wiejskiej albo

− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo

− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -

w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

4) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

5) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.

UWAGA:
Nabór wniosków zostanie ogłoszony w I kwartale 2013 roku i będzie trwał tylko 14 dni. Już teraz należy rozpocząć przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej. Oferujemy kompleksowe doradztwo w tym zakresie. Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.

 

PROSPERIS Rafał Cieślik
Siedziba: ul. Legionów 18, 97-200 Tomaszów Maz. 
Oddział: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice 
tel: 507 98 66 81 
fax: 32 757 02 62
e-mail: biuro@prosperis.com.pl

 Jeżeli interesuje Cię temat funduszy europejskich lub w codziennej
pracy zajmujesz się finansami, koniecznie odwiedź poniższe strony:

Analizy finansowe
Kredyt technologiczny
Dotacje przyznawane przez
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Dotacje śląskie

  
Strona główna
Dotacje PROW